Grau en Infermeria

Matrícula

Alumnes de primer curs

Un cop es tingui una plaça assignada per l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya cal fer la matrícula que serà presencial.

Documentació que s'ha de lliurar a la Secretaria de l'Escola en el moment de la matrícula:

  • Document d'identitat vigent i fotocòpia
  • 1 fotografia en color
  • Original i fotocòpia de les dades bancàries
  • Fotocòpia de la tarja de la seguretat social
  • Certificat mèdic confirmant que tenen administrades totes les vacunes del carnet vacunal (Hepatitis A+B, Tètanus, Triple Vírica, DTP)
  • Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa, si escau
  • Document acreditatiu d'accés a la Universitat, segons la via d'accés:

Documentació que s'ha de lliurar en funció de la via d'accés:

Via d'accés Documentació que cal presentar
Alumnes amb proves d'accés a la universitat (PAU) Original, de l'exemplar per a la Universitat, de la targeta de les PAU. Per als i les alumnes de fóra de Catalunya, el document original que acredita la superació de les PAU. En el cas que s'hagi fet només la fase específica, document original que acredita la qualificació de les matèries en aquesta fase.
Alumnes estrangers, sense les PAU, amb credencial de la UNED Credencial original expedit per la UNED.  En el cas que s'hagi fet només la fase específica, document original que acredita la qualificació de les matèries en aquesta fase.
Alumnes amb títol de CFGS, o Formació Professional

Fotocòpia del resguard del títol o Certificat original de la qualificació final del cicle formatiu o formació professional emès pel centre acadèmic corresponent.

En el cas que s'hagi fet la fase específica de les PAU, la targeta que acredita la qualificació de les matèries d'aquesta fase (original de l'exemplar per a la Universitat).

Alumnes que tenen començats estudis universitaris Fotocòpia del resguard del pagament dels drets de trasllat d'expedient, emès per la Universitat de procedència on s'ha de sol·licitar.
Alumnes graduats, diplomats, llicenciats universitaris i equivalents Títol universitari oficial o resguard de títol (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
Alumnes amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys Certificat original de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o targeta de les proves d'accés (exemplar per a la Universitat).
Alumnes amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys Targeta de les proves d'accés per a més grans de 45 anys (exemplar per a la Universitat).
Alumnes més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional La Universitat disposa del document que acredita l'accés.

Alumnes de 2n, 3r i 4t curs

La matrícula és realitza on-line a través del Campus Virtual durant uns determinats dies que prèviament informarem al Web així com al Campus Virtual.

Normativa de permanència i progressió del Grau (UPF)

Consulteu la normativa de permanència i progressió del Grau (UPF).

També cal tenir en compte  la normativa de progressió del Pràcticum de l'Escola.