Sobre l'ESIMar

Qualitat

Dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) les universitats ens hem d'adaptar a profunds canvis per tal d'optimitzar els processos de les noves metodologies docents. Per això és necessari analitzar amb la màxima imparcialitat possible la docència en totes les seves dimensions i procurar detectar punts de millora que ens ajudin a fomentar el treball en equip i la reflexió.

Dades i indicadors

Dades i indicadors de l'ESIMar 2017 

Processos

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Per a avaluar la qualitat del Grau i fer-ne una millora constant disposem del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat.

El Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SiGQ) de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) es basa en l'orientació conceptual i metodològica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), institució a la que està adscrita des de l'any 2004.

L'Escola disposa del model de processos de qualitat docent 6Q-SIGQ.ESIMar, que es basa en el model de la UPF.

Enquestes:

Informes de seguiment

Memòries de la titulació

Missió, visió i valors

Missió

La millora de l'atenció a la salut de la ciutadania mitjançant el foment de cures d'infermeria innovadores i de qualitat. Participar en el perfeccionament continu a nivell científic, tècnic i humanístic de les infermeres i promocionar la recerca.

Visió

Té la vocació de ser referent per a la recerca, la innovació i l'excel·lència en l'ensenyament d'infermeria dels futurs graduats/es i postgraduats/es.

Vol formar professionals d'infermeria capaços d'assolir un alt grau de competència i èxit professional.

Així mateix desitja ser centre formatiu de referència per a altres institucions, obrint espais de formació complementària.  

Valors

 • Apropament a les necessitats dels estudiants i professionals
 • Respecte als altres
 • Esperit de servei i ajuda
 • Integritat
 • Compromís
 • Treball en equip
 • Promoció del treball interdisciplinari
 • Foment de la innovació i la creativitat

Pla igualtat

L'ESIMar té l'interès d'impulsar les polítiques d'igualtat tot integrant-se en la Comissió d'Igualtat de la UPF. És per això que aquest curs vol estructurar i coordinar tots els aspectes referents l'adhesió i compliment del pla d'igualtat de la UPF i a l'activació de protocols de prevenció i protecció de la discriminació.

 • Presentació
 • Compromisos
 • Referent d'Igualtat
 • Pla d'Igualtat
 • Recursos contra la violència de gènere
 • LGTBI
 • Activitats de sensibilització
 • Activitats docents
 • Activitat científica

Compromís social: vinculació de l'ESIMar amb la comunitat

Responsable del programa: Prof. Montse Montiel
Professora Escola Superior d'Infermeria del Mar
Campus Universitari Mar
Telf. +34 93 2483965/  + 34 600363962
c.e mmontiel(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat

L'ESIMar des de 2015 està desenvolupant el Programa de Compromís Social amb el propòsit de trobar noves formes de col·laboració amb el teixit social més proper i crear un espai d'intercanvi de coneixements a partir de la reflexió i la construcció d'intervencions de salut dirigides a grups socials amb diferents graus de vulnerabilitat i exclusió social. Aquest programa es sustenta en el marc de referència de la Responsabilitat Social Universitària (RSU), les Desigualtats Socials en Salut (DSS) i l'Aprenentatge - Servei (ApS).

La intencionalitat que impregna aquest programa és crear espais d'interacció entre institucions d'àmbits diversos perquè els i les estudiants del Grau en Infermeria adquireixin un compromís cívic més actiu amb la societat desenvolupant valors i actituds de solidaritat, sensibilitat i responsabilitat social alhora que assoleixen les competències professionals pròpies de la Infermeria. Simultàniament, els i les estudiants posen a disposició de les persones més desafavorides els seus coneixements i habilitats i això permet l'aprenentatge i la intervenció infermera en un marc de reciprocitat.

Projectes

1. "Treballem junts per a la salut" és un dels projectes integrats dins el Programa d'Aprenentatge-Servei que neix de la col·laboració amb l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i que combina l'acció formativa dels estudiants de 3r i 4t curs de grau i la intervenció socioeducativa adreçada a persones en situació d'exclusió social.

L'objectiu general és construir situacions d'aprenentatge per donar resposta a necessitats de salut de les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social ateses a l'Obra Social.

Aquest projecte permet als /a les estudiants assolir la competència de compromís social a partir de l'adquisició de coneixements sobre les desigualtats socials en salut i la seva influència en la vida de les persones, habilitats socials i comunicatives i actituds basades en valors.

Els estudiants planifiquen i realitzen un projecte d'educació per a la salut adreçat a persones en situació d'exclusió social i que presenten problemes de salut amb greus mancances a 'hora de prevenir les malalties i practicar l'autocura per satisfer les necessitats bàsiques de salut.

2. "Hi som"

3. "Inter generacional"

4. "Escola de Salut"

Programes d'acció solidària

La formació integral als i les estudiants d'Infermeria de l'ESIMar inclou l'aprenentatge experiencial de situacions on la consciència crítica envers a la diversitat social i cultural, el compromís i la solidaritat siguin valors implícits. El programa de Cooperació Internacional està lligat a les funcions bàsiques de la universitat que són la formació, la recerca i la transferència, i l'aprenentatge específic de les competències del tenir-cura professional infermer, fonamentades en el respecte, l'entesa i la reciprocitat entre els agents locals.